حمید کنعانی

حمید کنعانی

کارشناس انفورماتیک

1368/2/15

متاهل

تهران

09355190778

09168336698

Hamid.Kanani@gmail.com

سوابق کاری

شرکت تولید نرم افزار شایستگانطراح رابط کاربری UI/UX1387 - 1386
موسسه زبان علوم و فنون کیشمسئول داخلی آموزشگاه1390 - 1387
دانشگاه آزاد اسلامی بین الملل خلیج فارسکارشناس انفورماتیک1393 - 1390
شرکت پیک نویدسازان - ISDPمسئول فنی و شبکه1394 - 1393
شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران کارشناس انفورماتیک1399 - 1394
شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران سرپرست انفورماتیکتا امروز - 1399

سوابق کاری